«حفاری» که زیان ٧ درصدی از ابتدای سال ٩۵ تا کنون را به سهامداران خود تحمیل کرده است ، بازدهی ٩ درصدی را در سال ٩۴ برای سهامدارانش به ارمغان آورده بود .