شرکت سرمایه گذاری نیرو سهامداران خود را برای شرکت در ٢ مجمع دعوت نمود.