شرکت سرمایه گذاری نیرو در خصوص تغییر قیمتی اخیر سهام توضیح داد.