پتروشیمی اصفهان از برنامه های آتی و اقدامات انجام شده هیأت مدیره خود گفت.