شرکت پتروشیمی اصفهان پس از به حد نصاب نرسیدن مجمع عادی سالیانه نوبت اول, بار دگیر سهامدارانش را فراخواند.