روزنامه کیهان روز گذشته در گزارشی از عضویت مدیرعامل فعلی گروه مالی ملت در هیات مدیره ١٢ شرکت و نهاد مالی خبر داده و نهایتا سقوط ۴٠ درصدی قیمت سهم در بورس را به این موضوع نسبت داده بود...

روابط عمومی بانک ملت به خبر دیروز روز نامه کیهان در مورد مدیرعامل جدید گروه مالی ملت واکنش نشان داد.

به گزارش بورس 24،در پی انتشار خبری توسط توسط روزنامه کیهان که روز گذشته در صفحه 4روزنامه کیهان با عنوان "سهامداران بانک ملت دو برابر مغازه داران پلاسکو زیان کردند"، روابط عمومی بانک ملت جوابیه ایی به این روزنامه ارسال و اعلام کرد مدیرعامل جدید گروه مالی ملت به استنثای شرکت گروه مالی ملت و شرکت تامین سرمایه نوین ، عضو هیات مدیره هیچ شرکت یا نهاد مالی دیگری مانند صندوق های سرمایه گذاری نیست.

ضمنا ایشان به عنوان عضو مستعفی هیات مدیره تامین سرمایه نوین ، وفق قانون تجارت صرفا" تا معرفی نماینده جدید از سوی سهامدار ذیر بط در آنجا حضور دارد.

گفتنی است،روزنامه کیهان روز گذشته در گزارشی از عضویت مدیرعامل فعلی گروه مالی ملت در هیات مدیره 12 شرکت و نهاد مالی خبر داده و نهایتا سقوط 40 درصدی قیمت سهم در بورس را به این موضوع نسبت داده بود!