امروز شاهد آگهی عرضه بلوک مدیریتی سرمایه گذاری نیرو توسط سرمایه گذاری توسعه ملی بودیم. بدین ترتیب، حدود۴٢.٨ درصد از سهام سرمایه گذاری نیرو با قیمت پایه هر سهم ١٨۵۵ ریال در تاریخ بیستم ماه جاری در بازار اول بورس عرضه خواهد شد.