شرکت سرمایه گذاری نیرو گزارشی از مجمع سالانه خود منتشر کرد.