هیأت مدیره ونیرو از برنامه های آتی و اقدامات انجام شده در سال مالی ٩۵ خود خبر داد.