گزارش حسابرسی شده ونیرو نیز حاکی از رشد سودآوری این شرکت در سال مالی اخیر می باشد.

بورس 24: همان طور که در گزارش حسابرسی نشده دوره 12 ماهه منتهی به شهریور 95 شرکت سرمایه گذاری نیرو (ونیرو) آورده شده بود، سود تحقق یافته 93 ریال می باشد که حسابرس نیز بر این رقم صحه گذاشت. در نتیجه افزایش درآمدها و کاهش هزینه ها، ونیرو سال مالی 95 را با رشد قابل توجه در سودآوری به پایان رساند؛ چرا که در سال مالی 94 به ازای هر سهم 2 ریال زیان متحمل شده بود.