حسابرس حفاری سود شناسایی شده در ۶ ماهه نخست این شرکت را مورد تایید قرار داد.

بورس 24: شرکت حفاری شمال (حفاری) در 6 ماهه نخست منتهی به شهریور 95 برای هر سهم 161 ریال سود به صورت حسابرسی شده محقق کرد که با گزارش حسابرسی نشده تقاوتی ندارد. این میزان سود، معادل 49 درصد سود پیش بینی شده در آخرین بودجه شرکت می باشد. حفاری در مدت مشابه سال قبل 186 ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود.