هرمز با بیان برآورد فروش تا پایان سال مالی از ثبات زیان پیش بینی شده خبر داد.