متوسط قیمت مسکن در مناطق ٢٢ گانه شهر تهران به همراه حجم معاملات خرید آپارتمان در هر یک از مناطق طی مهر ماه امسال اعلام شد...

بورس 24: متوسط قیمت مسکن در مناطق 22 گانه شهر تهران به همراه حجم معاملات خرید آپارتمان در هر یک از مناطق طی مهر ماه امسال اعلام شد.

جدول قیمت­ ها خبر از نزدیکی سطح قیمت مسکن در مناطق فرسوده و جنوب شهر به یکدیگر دارد. در مناطق 15 تا 20 شهر تهران متوسط قیمت مسکن بین 2 تا 2.5 میلیون تومان در هر متر مربع در نوسان است.

گفتنی است، همچنین متوسط قیمت واحد مسکونی در تهران بخاطر وزن بالای مناطق 4 و 5 در حجم معاملات، از متوسط قیمت مسکن در این دو منطقه تبعیت می ­کند.

منطقه

تعداد مبایعه نامه (قرارداد فروش)

قیمت یک متر مربع (هزار ریال)

1

453

104,668

2

955

69,827

3

383

80,876

4

1,145

46,907

5

1,650

49,380

6

322

61,032

7

511

43,300

8

609

42,484

9

266

26,616

10

542

28,306

11

422

32,319

12

205

30,882

13

344

39,667

14

607

34,037

15

462

25,689

16

176

25,461

17

213

22,961

18

240

21,923

19

104

24,717

20

225

23,774

21

195

29,521

22

111

37,064

جمع

10,140

46,243