شصفها در ۶ ماهه نخست سال مالی ٩۴ خود بر خلاف سال قبل از آن برای هر سهم زیان محقق ساخت.