شصفها بر خلاف سال گذشته، در ٣ ماهه اول سال جاری زیان به بار آورد.