پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی بورس 24 در طرحی ویژه به مشتریان پرگردش کارگزاری های منتخب اشتراک رایگان اعطا می کند.
جزئیات و نحوه بهره مندی مخاطبان از این طرح ویژه در جدول ذیل به نمایش گذاشته شده است:


انتخاب دوم

 • اشتراک دو ماهه ۵,۹۹۰,۰۰۰
 • تخفیف : ۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • مبلغ با تخفیف : ۵,۸۴۰,۰۰۰ ریال

انتخاب سوم

 • اشتراک سه ماهه ۷,۵۹۰,۰۰۰
 • تخفیف : ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • مبلغ با تخفیف : ۷,۳۹۰,۰۰۰ ریال

انتخاب چهارم

 • اشتراک شش ماهه ۱۳,۵۹۰,۰۰۰
 • تخفیف : ۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • مبلغ با تخفیف : ۱۳,۲۴۰,۰۰۰ ریال

انتخاب پنجم

 • اشتراک نه ماهه ۱۸,۵۹۰,۰۰۰
 • تخفیف : ۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • مبلغ با تخفیف : ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال

انتخاب ششم

 • اشتراک یک ساله ۲۲,۹۵۰,۰۰۰
 • تخفیف : ۸۵۰,۰۰۰ ریال
 • مبلغ با تخفیف : ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

یا اینکه شما می توانید از ۱۰% تخفیف در کلاسهای آموزشی بهره مند شوید.

انتخاب دوم

 • اشتراک دو ماهه ۵,۹۹۰,۰۰۰
 • تخفیف : ۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • مبلغ با تخفیف : ۵,۷۴۰,۰۰۰ ریال

انتخاب سوم

 • اشتراک سه ماهه ۷,۵۹۰,۰۰۰
 • تخفیف : ۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • مبلغ با تخفیف : ۷,۱۹۰,۰۰۰ ریال

انتخاب چهارم

 • اشتراک شش ماهه ۱۳,۵۹۰,۰۰۰
 • تخفیف : ۸۰۰,۰۰۰ ریال
 • مبلغ با تخفیف : ۱۲,۷۹۰,۰۰۰ ریال

انتخاب پنجم

 • اشتراک نه ماهه ۱۸,۵۹۰,۰۰۰
 • تخفیف : ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • مبلغ با تخفیف : ۱۷,۲۹۰,۰۰۰ ریال

انتخاب ششم

 • اشتراک یک ساله ۲۲,۹۵۰,۰۰۰
 • تخفیف : ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • مبلغ با تخفیف : ۲۰,۹۵۰,۰۰۰ ریال

یا اینکه شما می توانید از ۱۵% تخفیف در کلاسهای آموزشی بهره مند شوید.

انتخاب دوم

 • اشتراک دو ماهه ۵,۹۹۰,۰۰۰
 • تخفیف : ۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • مبلغ با تخفیف : ۵,۵۴۰,۰۰۰ ریال

انتخاب سوم

 • اشتراک سه ماهه ۷,۵۹۰,۰۰۰
 • تخفیف : ۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • مبلغ با تخفیف : ۶,۹۴۰,۰۰۰ ریال

انتخاب چهارم

 • اشتراک شش ماهه ۱۳,۵۹۰,۰۰۰
 • تخفیف : ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • مبلغ با تخفیف : ۱۲,۱۹۰,۰۰۰ ریال

انتخاب پنجم

 • اشتراک نه ماهه ۱۸,۵۹۰,۰۰۰
 • تخفیف : ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • مبلغ با تخفیف : ۱۶,۴۹۰,۰۰۰ ریال

انتخاب ششم

 • اشتراک یک ساله ۲۲,۹۵۰,۰۰۰
 • تخفیف : ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • مبلغ با تخفیف : ۱۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال

یا اینکه شما می توانید از ۲۰% تخفیف در کلاسهای آموزشی بهره مند شوید.

انتخاب اول

 • کارت اعتباری رایگان
 • مبلغ
 • ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال

انتخاب سوم

 • اشتراک سه ماهه ۷,۵۹۰,۰۰۰
 • تخفیف : ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • مبلغ با تخفیف : ۶,۴۴۰,۰۰۰ ریال

انتخاب چهارم

 • اشتراک شش ماهه ۱۳,۵۹۰,۰۰۰
 • تخفیف : ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • مبلغ با تخفیف : ۱۰,۸۹۰,۰۰۰ ریال

انتخاب پنجم

 • اشتراک نه ماهه ۱۸,۵۹۰,۰۰۰
 • تخفیف : ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • مبلغ با تخفیف : ۱۴,۵۹۰,۰۰۰ ریال

انتخاب ششم

 • اشتراک یک ساله ۲۲,۹۵۰,۰۰۰
 • تخفیف : ۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • مبلغ با تخفیف : ۱۷,۲۵۰,۰۰۰ ریال

یا اینکه شما می توانید از ۲۵% تخفیف در کلاسهای آموزشی بهره مند شوید.

انتخاب اول

 • کارت اعتباری رایگان
 • مبلغ
 • ۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال

انتخاب دوم

 • اشتراک دو ماهه ۵,۹۹۰,۰۰۰
 • تخفیف : ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • مبلغ با تخفیف : ۴,۷۹۰,۰۰۰ ریال

انتخاب چهارم

 • اشتراک شش ماهه ۱۳,۵۹۰,۰۰۰
 • تخفیف : ۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • مبلغ با تخفیف : ۱۰,۴۹۰,۰۰۰ ریال

انتخاب پنجم

 • اشتراک نه ماهه ۱۸,۵۹۰,۰۰۰
 • تخفیف : ۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • مبلغ با تخفیف : ۱۳,۳۹۰,۰۰۰ ریال

انتخاب ششم

 • اشتراک یک ساله ۲۲,۹۵۰,۰۰۰
 • تخفیف : ۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال
 • مبلغ با تخفیف : ۱۶,۰۵۰,۰۰۰ ریال

یا اینکه شما می توانید از ۳۰% تخفیف در کلاسهای آموزشی بهره مند شوید.

انتخاب اول

 • کارت اعتباری رایگان
 • مبلغ
 • ۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال

انتخاب دوم

 • اشتراک دو ماهه ۵,۹۹۰,۰۰۰
 • تخفیف : ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • مبلغ با تخفیف : ۴,۵۹۰,۰۰۰ ریال

انتخاب سوم

 • اشتراک سه ماهه ۷,۵۹۰,۰۰۰
 • تخفیف : ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • مبلغ با تخفیف : ۵,۵۹۰,۰۰۰ ریال

انتخاب پنجم

 • اشتراک نه ماهه ۱۸,۵۹۰,۰۰۰
 • تخفیف : ۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • مبلغ با تخفیف : ۱۲,۰۹۰,۰۰۰ ریال

انتخاب ششم

 • اشتراک یک ساله ۲۲,۹۵۰,۰۰۰
 • تخفیف : ۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • مبلغ با تخفیف : ۱۴,۴۵۰,۰۰۰ ریال

یا اینکه شما می توانید از ۳۵% تخفیف در کلاسهای آموزشی بهره مند شوید.

انتخاب اول

 • کارت اعتباری رایگان
 • مبلغ
 • ۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال

انتخاب دوم

 • اشتراک دو ماهه ۵,۹۹۰,۰۰۰
 • تخفیف : ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • مبلغ با تخفیف : ۴,۲۹۰,۰۰۰ ریال

انتخاب سوم

 • اشتراک سه ماهه ۷,۵۹۰,۰۰۰
 • تخفیف : ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • مبلغ با تخفیف : ۵,۱۹۰,۰۰۰ ریال

انتخاب چهارم

 • اشتراک شش ماهه ۱۳,۵۹۰,۰۰۰
 • تخفیف : ۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • مبلغ با تخفیف : ۸,۸۹۰,۰۰۰ ریال

انتخاب ششم

 • اشتراک یک ساله ۲۲,۹۵۰,۰۰۰
 • تخفیف : ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • مبلغ با تخفیف : ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال

یا اینکه شما می توانید از ۴۵% تخفیف در کلاسهای آموزشی بهره مند شوید.

انتخاب اول

 • کارت اعتباری رایگان
 • مبلغ
 • ۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال

انتخاب دوم

 • اشتراک دو ماهه ۵,۹۹۰,۰۰۰
 • تخفیف : ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • مبلغ با تخفیف : ۳,۸۹۰,۰۰۰ ریال

انتخاب سوم

 • اشتراک سه ماهه ۷,۵۹۰,۰۰۰
 • تخفیف : ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • مبلغ با تخفیف : ۴,۳۹۰,۰۰۰ ریال

انتخاب چهارم

 • اشتراک شش ماهه ۱۳,۵۹۰,۰۰۰
 • تخفیف : ۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • مبلغ با تخفیف : ۷,۱۹۰,۰۰۰ ریال

انتخاب ششم

 • اشتراک یک ساله ۲۲,۹۵۰,۰۰۰
 • تخفیف : ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
 • مبلغ با تخفیف : ۹,۱۵۰,۰۰۰ ریال

یا اینکه شما می توانید از ۵۵% تخفیف در کلاسهای آموزشی بهره مند شوید.

انتخاب اول

 • کارت اعتباری رایگان
 • مبلغ
 • ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

انتخاب دوم

 • اشتراک دو ماهه ۵,۹۹۰,۰۰۰
 • تخفیف : ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • مبلغ با تخفیف : ۳,۲۹۰,۰۰۰ ریال

انتخاب سوم

 • اشتراک سه ماهه ۷,۵۹۰,۰۰۰
 • تخفیف : ۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • مبلغ با تخفیف : ۳,۴۹۰,۰۰۰ ریال

انتخاب چهارم

 • اشتراک شش ماهه ۱۳,۵۹۰,۰۰۰
 • تخفیف : ۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • مبلغ با تخفیف : ۵,۳۹۰,۰۰۰ ریال

انتخاب پنجم

 • اشتراک نه ماهه ۱۸,۵۹۰,۰۰۰
 • تخفیف : ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • مبلغ با تخفیف : ۶,۵۹۰,۰۰۰ ریال

یا اینکه شما می توانید از ۷۰% تخفیف در کلاسهای آموزشی بهره مند شوید.

انتخاب اول

 • کارت اعتباری رایگان
 • مبلغ
 • ۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال

انتخاب دوم

 • اشتراک دو ماهه ۵,۹۹۰,۰۰۰
 • تخفیف : ۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • مبلغ با تخفیف : ۲,۳۹۰,۰۰۰ ریال

انتخاب سوم

 • اشتراک سه ماهه ۷,۵۹۰,۰۰۰
 • تخفیف : ۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • مبلغ با تخفیف : ۲,۲۹۰,۰۰۰ ریال

انتخاب چهارم

 • اشتراک شش ماهه ۱۳,۵۹۰,۰۰۰
 • تخفیف : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • مبلغ با تخفیف : ۳,۵۹۰,۰۰۰ ریال

انتخاب پنجم

 • اشتراک نه ماهه ۱۸,۵۹۰,۰۰۰
 • تخفیف : ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • مبلغ با تخفیف : ۴,۵۹۰,۰۰۰ ریال

یا اینکه شما می توانید از ۸۵% تخفیف در کلاسهای آموزشی بهره مند شوید.


توضیحات
برای گردش های بالاتر از یک میلیارد تومان ، اشتراک یکساله رایگان می باشد و جهت حصول توافقات جدید، تماس حاصل فرمایید.

تماس برای اطلاعات بیشتر: 88556500 و 88556400