خریدار/ فروشنده (درصدی) سهام شرکت معامله شده نماد سهام معامله شده قیمت پایانی(ریال) تعداد سهام خریداری شده / فروخته شده (هزار سهم) تعداد سهام تحت مالکیت پس از معامله (میلیون سهم) صنعت بازدهی نماد معامله شده از ابتدای سال 95(درصد) بازدهی نماد معامله شده در سال 94 (درصد)
شرکت بین المللی مدیریت توسعه بهسود-سهامی خاص- آتیه داده پرداز اپرداز 16,315 100- 6/5 اطلاعات و ارتباطات 347  
شرکت بیمه معلم-سهامی عام- شرکت بیمه اتکایی امین اتکام 1,200 102 20/1 بیمه و بازنشستگی 0- 5
شرکت بین المللی مدیریت توسعه بهسود-سهامی خاص- شرکت آهن و فولاد ارفع ارفع 3,416 2,366 33/1 فلزات اساسی 129 11-
ذذذبازارگردان شرک13364ذژاعتماد صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان اعتماد 15,469 303 185/4 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 23 26
PRXسبد-شرک13364--موس45115-موسسه بنیادبرکت صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان اعتماد 15,469 195 10/2 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 23 26
شخص حقیقی مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن بالاس 9,576 3 2/1 پیمانکاری صنعتی 7 14
شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرینان سرآمد-سهامی خاص- بیمه پاسارگاد بپاس 2,525 518 52/8 بیمه و بازنشستگی 2 26
شرکت صنعت وتجارت آداک-سهامی خاص- ایران‌ ترانسفو بترانس 13,952 50 421/9 دستگاههای برقی 0- 82
موسسه صندوق حمایت وبازنشستگی کارک.فولاد بیمه سامان بساما 2,290 180 20/1 بیمه و بازنشستگی 66 31
شرکت گسترش صنایع پیام-سهامی عام- صنایع‌جوشکاب‌یزد بکاب 10,780 500- 4/4 دستگاههای برقی 6- 41
شرکت توسعه ومدیریت سرمایه صبا-سهامی خاص- گسترش نفت و گاز پارسیان پارسان 1,796 110,000 640/0 شیمیایی 18- 30
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری-سهامی ایران‌یاساتایرورابر پاسا 1,804 15 225/7 لاستیک و پلاستیک 5 38-
شرکت رستورانهای زنجیره ای گل فوده-سهامی خاص- گروه صنعتی پاکشو پاکشو 11,803 0 13/6 شیمیایی 30 53
شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان-سهامی عام- گروه پتروشیمی س. ایرانیان پترول 1,043 500 1,312/0 شیمیایی 36- 12
شخص حقیقی درخشان‌ تهران‌ پدرخش 5,336 1 0/6 لاستیک و پلاستیک 218 24-
شخص حقیقی درخشان‌ تهران‌ پدرخش 5,336 0 0/6 لاستیک و پلاستیک 218 24-
شخص حقیقی درخشان‌ تهران‌ پدرخش 5,336 0 0/6 لاستیک و پلاستیک 218 24-
شرکت غرب آبادگران قلعه الموت-بامسئولیت محدود- درخشان‌ تهران‌ پدرخش 5,336 0 0/5 لاستیک و پلاستیک 218 24-
شرکت سرمایه گذاری تدبیر-سهامی خاص- سرمایه گذاری پردیس پردیس 1,003 100 661/8 سرمایه گذاریها 24 10
صندوق سرمایه گذاری ره آوردآبادمسکن امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه تسه   3- 0/0 تسه    
صندوق سرمایه گذاری ره آوردآبادمسکن امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه تسه   4- 0/2 تسه    
صندوق سرمایه گذاری ره آوردآبادمسکن امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه تسه   3- 0/4 تسه    
تسهیلات استفاده شده بانک مسکن-ممنوع المعامله- امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه تسه   31 0/2 تسه    
بانک رفاه کارگران-سهامی عام- سرمایه گذاری دارویی تامین تیپیکو 5,728 50 294/2 دارویی 3- 62
شخص حقیقی توریستی ورفاهی آبادگران ایران ثاباد 2,643 50 2/5 انبوه سازی املاک و مستغلات 44 9-
شرکت سیمان سپاهان-سهامی عام- بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان ثاخت 1,004 172- 40/1 انبوه سازی املاک و مستغلات 31- 0
شخص حقیقی سخت‌ آژند ثاژن 3,309 137 5/3 انبوه سازی املاک و مستغلات 44- 39
شهرداری اصفهان سامان‌ گستراصفهان‌ ثامان 1,566 5 57/7 انبوه سازی املاک و مستغلات 10- 25
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن-سهامی عام- سرمایه گذاری مسکن پردیس ثپردیس 1,752 25 515/5 انبوه سازی املاک و مستغلات 30- 43
شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد-سهامی خاص- سرمایه‌ گذاری‌ شاهد ثشاهد 1,313 50 63/9 انبوه سازی املاک و مستغلات 3- 0
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن-سهامی عام- سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ثشرق 1,193 100 526/6 انبوه سازی املاک و مستغلات 19- 22
شرکت صنعت وتجارت آداک-سهامی خاص- گروه صنایع کاغذ پارس چکاپا 2,856 100 13/6 محصولات کاغذی 70-  
شخص حقیقی کارتن‌ ایران‌ چکارن 3,781 4 1/9 محصولات کاغذی 55 12
صندوق سرمایه گذاری گنجینه آرمان شهر تایدواترخاورمیانه حتاید 3,382 100 41/2 حمل و نقل انبارداری و ارتباطات 14- 46
شرکت ارزش آفرینان فدک-سهامی خاص- ریل پردازسیر حریل 1,443 500 803/5 حمل و نقل انبارداری و ارتباطات 34 -
شرکت هرمزپروازپارسیان-بامسئولیت محدود- ریل سیر کوثر حسیر 3,195 20 94/4 حمل و نقل انبارداری و ارتباطات 53  
شرکت توسعه طلوع تجارت خلیج فارس-سهامی خاص- ریل سیر کوثر حسیر 3,195 5 32/2 حمل و نقل انبارداری و ارتباطات 53  
شرکت توسعه وتامین شریف-سهامی خاص- آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ خاهن 2,456 295 44/9 خودرو و قطعات 142 10-
شرکت سرمایه گذاری بهمن-سهامی عام- گروه‌بهمن‌ خبهمن 1,770 100 213/9 خودرو و قطعات 37- 70
شرکت تراکتورسازی ایران-سهامی عام- ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ ختراک 4,029 108,629 169/7 خودرو و قطعات 86 1
شرکت سرمایه گذاری سمند-سهامی خاص- قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ ختوقا 1,722 234 431/6 خودرو و قطعات 12- 18
شرکت سرمایه گذاری سلیم-سهامی عام- چرخشگر خچرخش 2,661 100 19/9 خودرو و قطعات 114 81
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا-سهامی عام- سایپا خساپا 1,198 300 5,433/9 خودرو و قطعات 35- 191
شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه وعمران جیرفت ایران مهندسی صنعتی روان فن آور خفناور 2,414 100- 3/4 خودرو و قطعات 9 81
شرکت تراکتورسازی ایران-سهامی عام- موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ خموتور 2,247 104,100 106/6 خودرو و قطعات 24- 13
شرکت سرمایه گذاری بازرگانی ماهان ساینار-سهامی بیمه دانا دانا 2,870 65 15/4 بیمه و بازنشستگی 92 4
صندوق سرمایه گذاری گنجینه آرمان شهر داروسازی‌زهراوی‌ دزهراوی 31,273 100 8/3 دارویی 32 73
شرکت سهامی بیمه ایران-سهامی خاص- داروسازی‌ سینا دسینا 18,606 20- 19/5 دارویی 37 110
شرکت کوبل دارو-سهامی خاص- لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ دعبید 15,282 25- 250/7 دارویی 282 112
بانک دی-سهامی عام- تولید نیروی برق دماوند دماوند 8,141 314 2,650/3 عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم 30- 10
BFMصندوق.س.ا.بازارگردانی امیدلوتوس پارسیان تجارت الکترونیک پارسیان رتاپ 3,070 500 19/5 رایانه 6- 83
شرکت سرمایه گذاری آتیه پارسیس پارس-سهامی خاص- تجارت الکترونیک پارسیان رتاپ 3,070 100 172/3 رایانه 6- 83
شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد-سهامی خاص- کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو رتکو 8,354 9 2/8 فنی و مهندسی 34 28
شرکت سرمایه گذاری ایرانیان-سهامی خاص- کارت اعتباری ایران کیش رکیش 4,000 1,140 463/0 رایانه 31 65
شخص حقیقی کارت اعتباری ایران کیش رکیش 4,000 100 46/1 رایانه 31 65
شرکت گروه گسترش نفت وگازپارسیان-سهامی عام- پتروشیمی زاگرس زاگرس 20,554 1,883- 846/5 شیمیایی 123 6-
شخص حقیقی سیمان لار سبزوار سبزوا 1,364 9 6/7 سیمان آهک گچ 84 12
شخص حقیقی سیمان لار سبزوار سبزوا 1,364 9 6/4 سیمان آهک گچ 84 12
شخص حقیقی سیمان لار سبزوار سبزوا 1,364 9 6/2 سیمان آهک گچ 84 12
شرکت آینده سازان صنعت سیمان-سهامی خاص- سیمان‌خاش‌ سخاش 8,107 11 5/6 سیمان آهک گچ 9 41
شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند-سهامی عام- سیمان خوزستان سخوز 3,222 16 16/0 سیمان آهک گچ 15 6-
شخص حقیقی سیمان‌ کرمان‌ سکرما 2,493 617- 9/6 سیمان آهک گچ 13 19
IFMصندوق.س.ا.بازارگردانی گروه گردشگری ایران گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی سمگا 1,965 31- 28/4 هتل و رستوران 38- 24
شخص حقیقی صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ شفارس 1,664 10 9/9 شیمیایی 28- 279
شرکت بازرگانی وخدمات بندری ایران-سهامی خاص- س. صنایع‌شیمیایی‌ایران شیران 3,143 50 226/0 شیمیایی 11- 46
شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد-سهامی خاص- صنعتی‌ بهشهر غبشهر 2,586 40 48/7 غذایی بجز قند وشکر 5- 28
شرکت صنعت وتجارت آداک-سهامی خاص- مارگارین‌ غمارگ 6,137 57 4/4 غذایی بجز قند وشکر 33 75
شرکت گروه توسعه اقتصادی رستا-سهامی خاص- مارگارین‌ غمارگ 6,137 32 4/6 غذایی بجز قند وشکر 33 75
شخص حقیقی تولیدی‌مهرام‌ غمهرا 33,731 خروج از جمع سهامداران درصدی   غذایی بجز قند وشکر 220 45
شخص حقیقی تولیدی‌مهرام‌ غمهرا 33,731 750 4/9 غذایی بجز قند وشکر 220 45
صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی صنایع‌ آذرآب‌ فاذر 3,191 12,837 60/3 محصولات فلزی 39- 75
شرکت کشاورزی زراعت کاران سپهر-بامسئولیت محدود صنایع‌ آذرآب‌ فاذر 3,191 خروج از جمع سهامداران درصدی   محصولات فلزی 39- 75
شرکت کشاورزی کشت کاران کیهان-بامسئولیت محدود- صنایع‌ آذرآب‌ فاذر 3,191 خروج از جمع سهامداران درصدی   محصولات فلزی 39- 75
شرکت صنایع فولادآلیاژی یزد-سهامی عام- صنایع‌ آذرآب‌ فاذر 3,191 خروج از جمع سهامداران درصدی   محصولات فلزی 39- 75
کارگزاری بهمن صنایع‌ آذرآب‌ فاذر 3,191 ورود به جمع سهامداران درصدی 60/548 محصولات فلزی 39- 75
شرکت آرمان پاک اندیش فردا-بامسئولیت محدود- صنایع‌ آذرآب‌ فاذر 3,191 9,213- 10/0 محصولات فلزی 39- 75
شرکت نیروترانسفوصبامنطقه آزادماکو-سهامی خاص ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ فسرب 2,902 550 5/2 فلزات اساسی 103 30
شخص حقیقی لامیران‌ فلامی 3,489 1- 1/6 محصولات فلزی 6 24
شرکت توسعه وتامین شریف-سهامی خاص- لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ فلوله 6,984 2,895- 68/8 فلزات اساسی 259 67
شخص حقیقی آلومراد فمراد 4,660 2 0/5 فلزات اساسی 115 20-
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان-سهامی خاص- ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ فملی 2,070 600- 915/8 فلزات اساسی 36 3-
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازارسرمایه ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ فملی 2,070 ورود به جمع سهامداران درصدی 500/0 فلزات اساسی 36 3-
صندوق بازنشستگی کشوری ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ فملی 2,070 2,200- 963/5 فلزات اساسی 36 3-
شرکت بالمین کامرزآ.گ نورد آلومینیوم‌ فنوال 1,105 825- 287/4 فلزات اساسی 12 78
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر قپیرا 6,198 20 10/1 قند و شکر 59 40
شخص حقیقی قندهکمتان‌ قهکمت 2,587 30 4/3 قند و شکر 4 27
شخص حقیقی معادن‌ بافق‌ کبافق 14,171 65 2/1 استخراج کانه های فلزی 340 3-
شرکت گسترش تجارت وسرمایه ایرانیان-سهامی عام- س. توسعه و عمران استان کرمان کرمان 14,270 106 2/3 انبوه سازی املاک و مستغلات 20 88
شرکت پرس تر-سهامی بامسئولیت محدود- س. توسعه و عمران استان کرمان کرمان 14,270 50 9/6 انبوه سازی املاک و مستغلات 20 88
شخص حقیقی سایپاشیشه‌ کساپا 1,493 219 0/9 کانی غیر فلزی 14- 75
شخص حقیقی پارس‌ سرام‌ کسرام 2,771 29 0/7 کانی غیر فلزی 29 34-
شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان-سهامی عام- معدنی و صنعتی گل گهر کگل 2,411 10,000 805/2 استخراج کانه های فلزی 23 15-
صندوق سرمایه گذاری گنجینه آرمان شهر معدنی و صنعتی گل گهر کگل 2,411 759 290/7 استخراج کانه های فلزی 23 15-
شخص حقیقی تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌ کماسه 5,005 1,165 5/1 استخراج سایر معادن 184 66
شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین-سهامی عام- بازرگانی و تولیدی مرجان کار کمرجان 8,557 16 0/3 کاشی و سرامیک 116 10-
شخص حقیقی بازرگانی و تولیدی مرجان کار کمرجان 8,557 7 0/2 کاشی و سرامیک 116 10-
شخص حقیقی بازرگانی و تولیدی مرجان کار کمرجان 8,557 6 0/5 کاشی و سرامیک 116 10-
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید-سهامی خاص- سرمایه گذاری توسعه گوهران امید گوهران 1,166 250 1,004/5 سرمایه گذاریها 8  
شخص حقیقی داده‌پردازی‌ایران‌ مداران 2,639 4 10/8 رایانه 26 46
شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق.ب.کشوری-س خ بیمه ملت ملت 1,950 130,000 298/5 بیمه و بازنشستگی 63 16-
شرکت گروه بهمن-سهامی عام- بیمه ملت ملت 1,950 798- 562/4 بیمه و بازنشستگی 63 16-
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری-سهامی بیمه ملت ملت 1,950 130,000- 177/1 بیمه و بازنشستگی 63 16-
شرکت گروه کارخانجات صنعتی ومعدنی ایران-سهامی خ سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند واتی 2,176 15 129/3 سرمایه گذاریها 41 5
BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی آرمان ان بانک انصار وانصار 2,059 5,521 142/0 بانکها و موسسات اعتباری 13- 22
شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان-سهامی عام- لیزینگ ایرانیان وایران 1,632 320 19/5 واسطه گریهای مالی و پولی 25 6-
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان-سهامی عام- لیزینگ ایرانیان وایران 1,632 41 104/0 واسطه گریهای مالی و پولی 25 6-
BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی ملت بانک ملت وبملت 1,121 5,620 728/3 بانکها و موسسات اعتباری 40- 14
شرکت گروه مالی ملت-سهام عام- بانک ملت وبملت 1,121 300 910/7 بانکها و موسسات اعتباری 40- 14
BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی گروه دی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ وبوعلی 1,010 256 21/9 سرمایه گذاریها 8- 4-
شخص حقیقی سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌ وبیمه 1,960 106 8/7 سرمایه گذاریها 23 43
BFMصندوق.س.ا.بازارگردانی پست بانک ایران پست بانک ایران وپست 1,750 3,276 36/0 بانکها و موسسات اعتباری 8- 25
BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی تجارت ای بانک تجارت وتجارت 743 33,448 853/7 بانکها و موسسات اعتباری 35- 28
شرکت سرمایه گذاری سایه گسترسرمایه-سهامی خاص- توسعه‌شهری‌توس‌گستر وتوس 2,731 70 144/5 انبوه سازی املاک و مستغلات 27 21-
شرکت سرمایه گذاری صباتامین-سهامی عام- سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ وتوکا 1,269 1,800- 221/9 فلزات اساسی 6 6
BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی بانک سین بانک سینا وسینا 1,004 3,026 127/4 بانکها و موسسات اعتباری 29- 37
شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان-سهامی عام- سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ وصندوق 1,528 7,500 454/0 چندرشته ای صنعتی 8- 39
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی-سهامی عام- سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ وغدیر 1,302 1,773- 503/3 چندرشته ای صنعتی 20- 19
شرکت سرمایه گذاری سایه گسترسرمایه-سهامی خاص- گسترش سرمایه گذاری ایرانیان وگستر 2,314 ورود به جمع سهامداران درصدی 4/8 سرمایه گذاریها 81 5
شخص حقیقی اعتباری ملل وملل 1,380 70 146/9 بانکها و موسسات اعتباری 13  
شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهرایران-سهامی بانک‌اقتصادنوین‌ ونوین 1,714 10 998/4 بانکها و موسسات اعتباری 19- 35