جستجو :

«بین التعطیلین !!»

«بین التعطیلین !!» نخستین روز کاری هفته را در حالی استارت می زنیم که بازار پس از تعطیلی ٣ روزه، یک روز نصفه ...

«چاشنی پول !!»

«چاشنی پول !!»  در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می رویم که بورس تهران سه شنبه خوبی را پشت سر ...

«سبز رنگ پریده !!»

«سبز رنگ پریده !!»  در شرایطی به مصاف معاملات چهارمین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته مطابق با انتظار وضعیت بهتری ...

«یکشنبه سیاه !!»

«یکشنبه سیاه !!»  در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته حرفی برای گفتن باقی نگذاشت ...

«ساز مخالف بازار !!»

«ساز مخالف بازار !!»  در شرایطی انتظار می رفت بازار سرمایه طی معاملات نخستین روز کاری هفته چهره مثبتی را بواسطه خبرهای سیاسی و ...

«بازار خسته !!»

«بازار خسته !!» بازار سرمایه روزهای سختی را پشت سر می گذارد. انتظار این بود که با رسیدن گزارش های ٩ ماهه و ...

«خواب زمستانی !!»

«خواب زمستانی !!»  در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می رویم که بازار روز چهارشنبه تعریف چندانی نداشت. البته از ...

«فوتبال بورسی !!»

«فوتبال بورسی !!» در شرایطی به مصاف معاملات چهارمین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته شرایط خاصی داشت. بازی باز ...

«نیما – سِنا !!»

«نیما – سِنا !!»  در شرایطی به مصاف معاملات دومین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته ضعیف تر از حد انتظار ...