جستجو :

آنالیز نموداری «دی»

آنالیز نموداری «دی» در نمودار تعدیل شده و در تایم فریم روزانه نوسانات قیمتی ١ سال اخیر را داخل یک کانال صعودی محصور ...