جستجو :

بفرمائید سهم!

بفرمائید سهم! سبد پیشنهادی این هفته بر مبنای متغیرهای بنیادی و تکنیکی آخرین وضعیت تک سهم ها را بررسی کرده است...

احتیاط و نگهداری!!!

احتیاط و نگهداری!!! هر چند در این هفته هم سهم هایی برای خرید پیشنهاد شده،اما با توجه به انتخابات آمریکا و جو روانی ...

وقت فروش پالایشی هاست!؟

وقت فروش پالایشی هاست!؟ سبد پیشنهادی این هفته به سرمایه گذاران توصیه کرده پالایش نفت بندر عباس را با سود فروخته اما پالایشگاه لاوان ...

وقت فروش سهام نیست!

وقت فروش سهام نیست! سبد هفتگی بورس ٢۴ فقط سهام بانک حکمت را برای فروش پیشنهاد کرده و بر نگهداری سهم های بنیادی تاکید ...