جستجو :

«پترول» بخریم؟!

«پترول» بخریم؟! در نمودار تعدیل شده و مقیاس زمانی هفتگی ، پس از ثبت کف ٩۶ تومان ، در روزهای پایانی سال ...