جستجو :

«بانک دی» خریدنی است؟!

«بانک دی» خریدنی است؟! در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه ، نوسانی قیمتی سهم تداعی کننده ساختار اصلاحی Irregular Flat است. ...

یک سهم «حاشیه نشین»...

یک سهم «حاشیه نشین»... اکنون ساختار قیمتی سهم تداعی کننده الگوی اصلاحی Running Flat می باشد. بنابراین احتمال می رود در قالب موج ...

«سایپا» بخریم؟!

«سایپا» بخریم؟! خرید پله ای سهم در محدوده قیمتی ١٠٠ - ١١٠ تومان با دید میان مدت می تواند گزینه جذاب و ...

«ذوب» بخریم؟!

«ذوب» بخریم؟! در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه ، طی ٣ - ۴ ماه اخیر قیمت سهم ٢ بار ...