جستجو :

«وساخت» بخریم؟!

«وساخت» بخریم؟! نوسانات نموداری ٩ ماه اخیر را داخل یک کانال نزولی محصور کردیم. طی این مدت قیمت به صورت ریتمیک بین ...

«ونفت» بخریم؟!

«ونفت» بخریم؟! در چارچوب زمانی روزانه افت و خیزهای ۴ سال اخیر قیمت را می توان داخل یک کانال صعودی محصور کرد. ...

«شتوکا» بخریم؟!

«شتوکا» بخریم؟! به نظر می رسد کف قیمتی سهم حوالی ۴۶٠ - ۴٧٠ تومان بسته شده است و این ناحیه می تواند ...

«کگاز» بخریم؟!

«کگاز» بخریم؟! در نمودار تعدیل شده و در تایم فریم هفتگی ، افت و خیزهای قیمت تداعی کننده یک ساختار اصلاحی مرکب ...

«پدرخش» بخریم؟!

«پدرخش» بخریم؟! از منظر الیوتی پس از اتمام یک زنجیره ۵ موجی در نمودار تعدیل شده ، شاهد اصلاح سهم در قالب ...

«شپارس» بخریم؟!

«شپارس» بخریم؟! نوسانات قیمتی سهم در چارچوب زمانی روزانه را داخل یک کانال صعودی محصور کردیم. طی این مدت ...

«وتوصا» بخریم؟!

«وتوصا» بخریم؟! در چارچوب زمانی هفتگی ، از اواخر سال ٩٢ قیمت بارها در شکست باند مقاومتی ١٣٠ - ١٣۵ تومان ناکام ...