جستجو :

به وقت رکود!!

به وقت رکود!! در تهران طی ۶ ماهه اول امسال تعداد آپارتمان هایی که فروخته شد ۵۶ درصد کمتر از ۶ ماهه اول ...