جستجو :

رشد کم رمق صندوق ها

رشد کم رمق صندوق ها درصد تغییرات موجودی نقدی فاکتوری ابتکاری است که نشان می دهد شرکت در طول یک هفته اخیر چه تغییری در ...