جستجو :

۴ نماد از ۴ صنعت

۴ نماد از ۴ صنعت در معاملات روز گذشته سهامداران درصدی تحت تاثیر چند نماد پر پتانسیل معاملات قابل توجهی را رقم زدند