جستجو :

بورس ۵٠ ساله!

بورس ۵٠ ساله! درست ۵٠ سال پیش بود که ایران بورس دار شد.اولین معامله در بازار سهام ایران در بهمن سال ١٣۴۶ انجام ...

قانون را یاد بگیرید!

قانون را یاد بگیرید! تصمیماتی که در مجمع گرفته می شود مشمول افرادی خواهد شد که در تاریخ برگزاری مجمع سهامدار شرکت بوده اند.پس ...