جستجو :

ذوب بخریم؟؟

ذوب بخریم؟؟ در سبد پیشنهادی این هفته فرصت های بنیادی و تکنیکی برای ورود به چند سهم بررسی شده است.ذوب یکی از ...

بورس انرژی بخریم!؟

بورس انرژی بخریم!؟ سبد بنیادی و تکنیکی این هفته تک سهم های بازار را برای خرید ، فروش و نگهداری مورد ارزیابی قرار ...

ریسک کمتر ؛ سود کمتر!

ریسک کمتر ؛ سود کمتر! در شرایط کنونی سهامی به کاربران معرفی می شود که دارای ریسک کمتر و البته سود متعادل تری است.افزون بر ...

در اوراق بمانید!

در اوراق بمانید! با وجود وضعیت فعلی بازار سهام توصیه می شود دست کم یک سوم از دارایی خود را در اوراق با ...