جستجو :

تحلیل مپنا

تحلیل مپنا شرکت مپنا که تقریبا از آبان ماه سال جاری و از محدوده قیمتی ٩٠٠٠ ریال توانسته خود را به ...

تکنیکال فیبر ایران

تکنیکال فیبر ایران شرکت فیبر ایران به تازگی توانسته از سقف کانال خود و از محدوده مقاومتی بسیار مهم ۵۶٠٠ ریال عبور کرده ...

تکنیکال «ثعمرا»

تکنیکال «ثعمرا» شرکت عمران و توسعه شاهد سهمی از گروه ساختمانی است که در دو ماه اخیر رشد مناسبی را داشته ...