جستجو :

احتیاط شرط عقل است!

احتیاط شرط عقل است! این سهم احتمالا در گذر ناموفق از مقاومت مهم، در یک اصلاح و روند نزولی قرار خواهد گرفت با این ...