جستجو :

«وحکمت» بخریم؟!

«وحکمت» بخریم؟! در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه سهم در محدوده حمایتی ۴۲۰ تومن دوباره به خوبی با ...

سرنوشت «های وب»؟

سرنوشت «های وب»؟ نماد «های وب» در بازه یکساله در یک کانال صعود درحال حرکت بوده و به تازگی توانسته با عبور از ...