جستجو :

آتی با "وآتی"...!

آتی با عمده سرمایه گذاری شرکت در صنایع شیمیایی ایران صورت گرفته است و نوسانات این سهم در سرنوشت و قیمت گذاری ...

ریشمک چیست؟

ریشمک چیست؟ مطابق گراف فوق ارزش ذاتی سهم می تواند تا محدوده تعادلی رشد نماید اما به دلیل ابعاد کوچک این سهم ...

"های وب" چقدر می ارزد؟

مطابق تغییر در ماهیت مصرف کنندگان و افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه و سایر خدمات، تمرکز بیشتری بر بحث های ...