جستجو :

۵ نماد از ۵ صنعت

۵ نماد از ۵ صنعت معاملات روزهای اخیر تحت تاثیر رشد قیمت نفت و حضور شرکای فرانسوی خودروسازان قرار گرفته است . پیش از این ...