جستجو :

«ذوب» بخریم؟!

«ذوب» بخریم؟! در آن تحلیل اشاره داشتیم که قیمت در حال تکمیل الگوی اصلاحی مثلث است و پتانسیل رشد تا ٢۶٠ تومان ...