جستجو :

«سیدکو» بخریم؟!

«سیدکو» بخریم؟! در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه ، پس از تکمیل یک ساختار اصلاحی مرکب ۴ ساله ، ...

«زنگان» خریدنی است؟!

«زنگان» خریدنی است؟! آنالیز نوسانات قیمتی سهم در ۴ سال اخیر تداعی کننده ساختار اصلاحی مرکب است. در قالب الگوی زیگزاگ ابتدا قیمت ...