جستجو :

بانک دی به مجمع می رود

بانک دی که نمادش در فرابورس از تابستان سال گذشته متوقف شده، برای انتخاب اعضای هیات مدیره خود به مجمع ...

فصل مجامع شلوغ شد

در نیمه دوم اردیبهشت ماه، تعداد شرکت هایی که تاریخ مجمع خود را اعلام می کنند بیشتر شده است.