جستجو :

دوئل ترس و امید

دوئل ترس و امید منطقی ست که ریسک های سیستماتیک نظیر آنچه در دی ماه رخ داد را نه می توان به دایره محاسبات ...