جستجو :

آرامش پیش از طوفان؟

آرامش پیش از طوفان؟ در مجموع باید گفت اگر چه بازار سهام در شرایط رکودی شدیدی قرار گرفته و ارزش معاملات به پایین ترین ...

بورس در انتظار

بورس در انتظار اگر چه معتقدیم از لحاظ بنیادی فضا برای رشد قیمت ها مهیا است اما توقف نمادها و برخی ابهامات همچون ...