جستجو :

بازار دشواری دارد!؟

بازار دشواری دارد!؟ عظیم ثابت مدیرعامل کارگزاری بانک سپه : نه! سهم های بنیادی رشد می کنند اقدام فرابورس برای جراحی بازار پایه درست ، به ...