جستجو :

با «پدیده» چه کنیم؟

با «پدیده» چه کنیم؟ تحلیلی برای سهامدارانی که سهام پدیده شاندیز را در پرتفوی خود دارند... سرانجام پس از وعده های فراوان انتظار ها به ...