جستجو :

عملکرد ۵ماهه "سخزر"

عملکرد ۵ماهه بر اساس اطلاعاتارائه شده شرکت، میانگین تولید ماهانه طی سال جاری در مقایسه با سال قبل افزایش ١٩ درصدی یافته ...