جستجو :

هفته خلوت مجامع

در اولین هفته تیرماه به دلیل دو روز تعطیلی که در میانه هفته وجود دارد، مجامع کمی برگزار می شود.