جستجو :

«ذوب» بخریم؟!

«ذوب» بخریم؟! در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه ، طی ٣ - ۴ ماه اخیر قیمت سهم ٢ بار ...

«شراز» بخریم؟!

«شراز» بخریم؟! پس از یک ۵ موجی صعودی پرقدرت ، در نمودار تعدیل شده با تایم فریم روزانه ، قیمت وارد یک ...