جستجو :

آخرین روز شلوغ مجامع

آخرین روز تیرماه، شلوغ ترین روز مجامع است. بسیاری از شرکت های بزرگ و مورد توجه بازار در همین روز ...

فصل مجامع در قله

دو روز کاری پایانی تیر ماه، اوج فصل مجامع از نظر تعداد شرکت هایی است که به مجمع می روند.