جستجو :

«نطرین» بخریم؟!

«نطرین» بخریم؟! در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه ، نوسانات نموداری سهم از بدو عرضه تاکنون را می توان ...

موج ۵ «سیدکو»...

موج ۵ «سیدکو»... از ابتدای سال جاری قیمت وارد روند صعودی شد. به گونه ای که قیمت از محدوده ١٢٧ تومان شروع به ...

«سیدکو» بخریم؟!

«سیدکو» بخریم؟! در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه ، پس از تکمیل یک ساختار اصلاحی مرکب ۴ ساله ، ...