جستجو :

«دستان هدایتگر !!»

«دستان هدایتگر !!»  در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته شرایط خاصی داشت. به یاد ...

«آرامش نسبی !!»

«آرامش نسبی !!» در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می رویم که ثبات در صنایع بزرگ حاکم شده اما صنایع ...

«گرگ و میش !!»

«گرگ و میش !!»  در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته آغاز مثبتی داشت و شاهد ...

«سربازان معتقد !!»

«سربازان معتقد !!» در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته شرایط بسیار سخت و دشواری ...

«باران عرضه !!»

«باران عرضه !!» در شرایطی به مصاف معاملات دومین روز کاری هفته می رویم که روز گذشته پس از یک آغاز رویایی در ...

«اِشتهای شدید !!»

«اِشتهای شدید !!»  بورس تهران در شرایطی به مصاف معاملات چهارمین روز کاری هفته می رود که در ٣ روز کاری اخیر شاهد ...