جستجو :

«شاخص کل»

«شاخص کل» در نمودار روزانه شاخص کل در بازه زمانی ۱.۵ ساله ، شاخص کل از محدوده ٩٢ هزار واحد شروع به ...

«ذوب» بخریم؟!

«ذوب» بخریم؟! در آن تحلیل اشاره داشتیم که قیمت در حال تکمیل الگوی اصلاحی مثلث است و پتانسیل رشد تا ٢۶٠ تومان ...