جستجو :

«شوینده» بخریم؟!

«شوینده» بخریم؟! در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه ، از دیدگاه تئوری امواج الیوتی به نظر می رسد قیمت ...

آنالیز نموداری «دی»

آنالیز نموداری «دی» در نمودار تعدیل شده و در تایم فریم روزانه نوسانات قیمتی ١ سال اخیر را داخل یک کانال صعودی محصور ...