جستجو :

«بی انگیزه !!»

«بی انگیزه !!»  در شرایطی به مصاف معاملات دومین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته متعادل آغاز کرد اما همان ...

«رکود عمیق !!»

«رکود عمیق !!»  در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می رویم که بازار روز چهارشنبه وضعیتی مشابه با بازار روز ...

«هسته پوسیده !!»

«هسته پوسیده !!»  در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می رویم که روز گذشته بواسطه ٢ عامل عقب نشینی شاخص ...

«فردایی بهتر !!»

«فردایی بهتر !!»  در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته یک شرایط خاص داشت. از ...

«فاز نوسانی بورس !!»

«فاز نوسانی بورس !!»  در شرایطی به مصاف معاملات دومین روز کاری هفته می رویم که بازار سرمایه روز گذشته چهره مثبتی داشت اما ...

«ضعف نقدینگی !!»

«ضعف نقدینگی !!» در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می رویم که بازار روز چهارشنبه بهتر از انتظارات ظاهر شد ...

«پتانسیل ارزی !!»

«پتانسیل ارزی !!»  در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته تمایل به رشد داشت و ...

«فرار از بحران !!»

«فرار از بحران !!» در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می رویم که بازار روز گذشته شرایط نسبتا خوبی داشت و ...

«تونل وحشت !!»

«تونل وحشت !!»  در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می رویم که در بازار روز گذشته با وجود انتشار گزارش ...

«آذر تلخ ... !!»

«آذر تلخ ... !!»  در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می رویم که در بازار روز گذشته فشار عرضه بالا بود ...

«شنبه سیاه !!»

«شنبه سیاه !!»  در شرایطی به مصاف معاملات دومین روز کاری هفته می رویم که در بازار روز شنبه، به دلیل سقوط قیمت ...

«چالش نفتی !!»

«چالش نفتی !!» در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می رویم که روند بازار روز گذشته بهتر از انتظارات بود. ...

«یکشنبه غم انگیز !!»

«یکشنبه غم انگیز !!»  در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می رویم که سورپراز ٣ هزار واحدی روز شنبه با «بدبینی ...