جستجو :

در نتیجه تلاش بی وقفه هیأت مدیره و کارکنان شرکت البرز دارو حاصل شد / رشد ٢٠ درصدی فروش و ١٣ درصدی سود خالص در سال ١٣٩۶ / تقسیم ١٣۵٠ ریالی سود نقدی برای هر سهم

در نتیجه تلاش بی وقفه هیأت مدیره و کارکنان شرکت البرز دارو حاصل شد / رشد ٢٠ درصدی فروش و ١٣ درصدی سود خالص در سال ١٣٩۶ /  تقسیم ١٣۵٠ ریالی سود نقدی برای هر سهم مجمع عمومی عادی سالانه شرکت البرز دارو در تاریخ ٩٧.٢.١٨ تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ...