جستجو :

میل به کاهش نرخ!

میل به کاهش نرخ! اولین روز هفته با کاهش نرخ جسته و گریخته در بازارهای کالایی همراه شد تا بازارهای فولاد و پلیمرها هم ...