جستجو :

سیگنال های حمایتی!!!

سیگنال های حمایتی!!! به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم با اصلاح قیمتی مناسبی که داشت به حمایت معتبری رسیده است و به ...