جستجو :

بورس و رسانه

بورس و رسانه این نکته مهم به مدیران بازار سرمایه یادآور می شود که موقعیت کنونی بازار سهام مرهون اطلاع رسانی های ...

قفل مجامع بانکی!

قفل مجامع بانکی! با توجه به پایان سال مالی ٩۴ امیدواریم که درسال ٩۵ سود هایی که برای سهامداران این بانک ها در ...

تغییر ناگهانی!

تغییر ناگهانی! بدون تردید او ١٠ ماه سخت را پیش روی خود دارد.١٠ ماهی که دولت هر چه دارد باید رو کند ...