جستجو :

«پترول» بخریم؟!

«پترول» بخریم؟! در نمودار تعدیل شده و مقیاس زمانی هفتگی ، پس از ثبت کف ٩۶ تومان ، در روزهای پایانی سال ...

«وبیمه» بخریم؟!

«وبیمه» بخریم؟! در نمودار تعدیل شده و در مقیاس زمانی هفتگی ، نوسانات ٣ ساله اخیر قیمت را داخل یک چنگال صعودی ...

«فولاژ» بخریم؟!

«فولاژ» بخریم؟! رفتار نموداری سهم طی ١ سال گذشته را داخل یک کانال نزولی محصور کردیم. طی این مدت قیمت به صورت ...