جستجو :

«وغدیر» بخریم؟!

«وغدیر» بخریم؟! در نمودار تعدیل شده و در تایم فریم روزانه نوسانات قیمتی سهم را از دیدگاه امواج الیوت بررسی کردیم. پس ...