جستجو :

«حسینا» بخریم؟!

«حسینا» بخریم؟! در نمودار تعدیل شده و در فریم روزانه پس از ثبت سقف قیمتی ١٣٨٠ - ١۴٠٠ تومان و عدم توانایی ...

«ثاژن» بخریم؟!

«ثاژن» بخریم؟! افت و خیزهای قیمتی سهم در ماه های اخیر را در داخل یک کانال صعودی محصور کردیم...